Tại VIỆN HÀN LÂM Y HỌC vai trò của ban thư ký là rất quan trọng trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động của hội đồng khoa học. Dưới đây là một số vai trò chính của ban thư ký:

  • Tổ chức họp: Ban thư ký có trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp của ban khoa học VIỆN HÀN LÂM Y HỌC bao gồm việc xác định thời gian, địa điểm và nội dung của cuộc họp. Họ cũng đảm bảo rằng các thông điệp và tài liệu liên quan được truyền đạt đúng cách.
  • Ghi chép và lưu trữ thông tin: Ban thư ký ghi chép biên bản của các cuộc họp và lưu trữ thông tin quan trọng liên quan đến các quyết định, dự án nghiên cứu của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC và các hoạt động khác của ban khoa học.
  • Hỗ trợ tổ chức sự kiện: Ban thư ký có thể giúp tổ chức các sự kiện như hội thảo, hội nghị, và các buổi thảo luận liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu mà hội đồng hoặc VIỆN HÀN LÂM Y HỌC tham gia.
  • Giao tiếp và liên lạc: Ban thư ký là người liên lạc chính giữa các thành viên của ban khoa học và các bên liên quan khác, bao gồm các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, cộng đồng nghiên cứu và ban lãnh đạo của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC
  • Hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn: Ban thư ký có thể cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho các thành viên của ban khoa học về các quy trình, quy định và chính sách của tổ chức của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC
  • Quản lý tài chính: Trong một số trường hợp, ban thư ký có thể có trách nhiệm quản lý ngân sách và tài chính của ban khoa học, bao gồm việc thực hiện các giao dịch tài chính và lập báo cáo tài chính theo quy định của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC
Logo VIỆN HÀN LÂM Y HỌC

Địa chỉ liên hệ